Tłumaczenia poświadczone Tarnowskie Góry i Bytom

Tłumaczenia poświadczone – kiedy są potrzebne?

Tłumaczenia poświadczone, inaczej uwierzytelnione lub, potocznie, przysięgłe, to tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego wymagane w wielu sytuacjach przez organy publiczne oraz instytucje. Zawierają pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego, który posiada formalne uprawnienia do wykonywania takich tłumaczeń, tj. zdał organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzamin państwowy oraz złożył przysięgę. Najbardziej istotnym elementem jest tu zamieszczana pod tłumaczeniem formuła poświadczająca o treści:

Ja, niżej podpisany/-a xxx, tłumacz przysięgły języka xxx,

Wpisany/-a na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/xx/xx,

niniejszym poświadczam zgodność wykonanego przeze mnie tłumaczenia

z przedłożonym mi do wglądu oryginałem/odpisem/skanem dokumentu/dokumentem elektronicznym/niesygnowanym dokumentem w języku angielskim.

Nr repertorium: xxx/202x

Miejsce, data

Forma dokumentu

Bardzo istotne jest, aby formuła poświadczająca zawierała informację o formie dokumentu źródłowego, tj. czy mamy do czynienia z oryginałem, poświadczonym odpisem, skanem dokumentu itp. Bywa, że instytucja, której przedkładamy tłumaczenie, wymaga tłumaczenia sporządzonego na podstawie oryginału. Niezbędne jest wówczas osobiste dostarczenie lub okazanie dokumentu tłumaczowi przysięgłemu przy zlecaniu bądź przy odbiorze tłumaczenia.  W innych przypadkach wystarczy skan oraz kontakt „online”.

Repertorium czynności tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym nadaje tłumaczeniom numery porządkowe i ewidencjonuje informacje dotyczące dokumentu, np. kto go wydał, gdzie i kiedy, w jakim języku, oraz informacje dotyczące pobranego wynagrodzenia.

Jeżeli tłumaczenie zlecane jest przez organy państwowe, tłumacze przysięgli stosują stawki ustawowe. Stawki te są również dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: Nowe stawki wynagrodzenia.

Stawki dla tłumaczeń poświadczonych

W przypadku osób fizycznych nie obowiązują żadne z góry określone stawki, jednak wielu tłumaczy posiłkuje się stawkami ustawowymi przy wycenianiu tłumaczeń. Podstawową jednostką jest tutaj strona obliczeniowa. Dla tłumaczeń poświadczonych jest to 1125 znaków ze spacjami. Dla przykładu wyżej wspomniana formuła poświadczająca zawiera 385 znaków ze spacjami. Strona obliczeniowa objętościowo byłaby więc trzy razy dłuższa.

Biuro tłumaczeń czy niezależny tłumacz?

Zlecając tłumaczenie, warto dopytać, czy mamy do czynienia z biurem tłumaczeń czy z niezależnym tłumaczem. Do stawek podawanych przez biura tłumaczeń doliczane jest często 23% podatku od towarów i usług. Zlecając tłumaczenie bezpośrednio tłumaczowi przysięgłemu, mamy pewność, że dokument nie przechodzi przez innych podwykonawców. Tłumacze przysięgli są również ustawowo zobligowani do zachowania w poufności wszelkich powierzonych im danych osobowych i danych wrażliwych.

Moja oferta

OmniVerbum Katarzyna Strębska-Liszewska to biuro niezależnego tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Działam na terenie Tarnowskich Gór i Bytomia. Na swoim koncie mam setki przetłumaczonych dokumentów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym, m.in. umowy prawa cywilnego, pisma procesowe, orzeczenia sądów, testamenty, pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek, sprawozdania finansowe, regulaminy wewnętrzne spółek, umowy prawa handlowego, faktury, świadectwa, dyplomy, akty USC, zeznania podatkowe, wypisy ze szpitala, historie choroby.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące charakteru wymaganego tłumaczenia (czy winno być poświadczone czy wystarczy zwykłe), serdecznie zapraszam do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Państwa pytania.